ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᒪᔭᕗᑦ.

ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᖅ ᐃᓗᐃᑦᑑᓕᖓᔪᒥᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᐅᔪᖅ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ. ᑕᐃᒪᙵᓂ 2003-ᒥ, ᐃᑲᔪᖅᓯᒪᔪᒍᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓇᒻᒥᓂᕆᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖑᔪᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᖁᔭᒥᓂᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ. ᑐᑭᓯᐊᒪᓂᖃᑦᓯᐊᖅᑐᒍᑦᐱᕕᑦᓴᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓱᓇᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᓱᕈᕈᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᓂᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ, ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔨᒪᔪᒍᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᒧᑦ ᐊᕙᑎᐅᔪᒧᑦ, ᐊᑕᐅᓯᕐᒦᑦᑐᐃᓐᓇᐅᓪᓗᑎᒃ. ᕿᓂᕈᕕᑦ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᓴᐅᒪᔪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒥᑦ, ᑐᑦᑕᕐᕕᒻᒧᑦ ᑕᕐᕆᔮᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓱᓇᒃᑯᑖᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂ ᐃᑲᔪᕈᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᕐᓂᐊᕋᕕᑦ.