ᑭᓇᐅᒋᐊᑦᓴᖏᓐᓂ

Tell Me A Story
Tell Me A Story
Tell Me A Story
Tell Me A Story

ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᕕᒋᖖᒐ

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᑦ

ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᖏᑦ ᑎᓕᔭᐅᓯᒪᓕᓚᐅᕐᒪᑕ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᖁᔭᐅᓪᓗᑎᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᐅᓂᒃᑳᖅᑐᐊᕐᕕᒋᖖᒐ ᐅᖃᓕᒫᒐᕐᓄᑦ ᐴᕐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓪᓗᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖏᓄᑦ. ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᑦᓯᔨᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓕᐅᖁᔨᓚᐅᕐᒪᑕ ᐱᐅᒋᔭᐅᑦᓯᐊᕋᔭᖅᑐᒥᒃ ᐊᔾᔨᒌᖖᒋᐅᖅᑐᓄᑦ ᐊᑐᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᓯᓯᒪᔪᓄᑦ ᖁᕕᐊᓇᖅᑑᓂᖓᑕ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕆᐊᒥᒃ. ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᑕᑯᓐᓇᖅᐸᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᑦᑎᓐᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᑦᑎᓐᓂ, ᑕᐃᒪᓗ ᑭᖑᓪᓕᐅᓪᓗᓂ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᒧᑦ ᑎᑭᓯᒪᓕᖅᓚᐅᖅᓱᑕ ᐅᒃᐱᖖᒍᐊᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒃ ᓴᓇᐅᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᒥᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐊᒥᐊᒐᓕᐊᕆᓯᒪᔾᔪᓯᖓᑎᑐᑦ. ᐅᒃᕕᖖᒍᐊᑉ ᐃᓴᕈᖏᒃ ᐅᖃᓕᒫᒐᒥ ᒪᒃᐱᕋᖑᖅᓯᒪᓕᖅᑎᓯᒪᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᑕᖅᓯᒪᓕᖅᑎᒋᐊᖅᓱᒍ ᐱᓕᕆᐊᒥ ᐱᔾᔪᑎᒋᔭᐅᔪᒧᑦ.

ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᔪᙱᑕᖏᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ...