ᑭᓇᐅᒋᐊᑦᓴᖏᓐᓂ

0
YWCA Nunavut Poster
YWCA Nunavut Poster
YWCA Nunavut Poster

YWCA ᑎᑎᖅᑐᒐᐃᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ

YWCA Nunavut

ᐊᑏᒍ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑎᖃᖅᑎᑕᐅᔪᒥᑦ ᐊᖏᔪᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ YWCA−ᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ, ᑐᕌᖓᓪᓗᑎᒃ ᐊᑲᐅᓈᕆᐊᕋᓱᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᑐᓴᒐᔅᓴᓂᒃ ᐃᑲᔫᓯᐊᒃᑯᑦ, ᐊᑲᐅᓈᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᑕᑯᔅᓴᐅᔪᓂᑦ. ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᔨᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᖅ ᐱᐊᓂᖕᓂᐊᕐᓗᒍ ᓴᓇᙳᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᖅᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐊᕐᓗᒍ ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᓐᓇᕐᓂᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓐᓂᕆᓂᐊᖅᑕᖓ ᐊᖏᔪᖅ ᑎᑎᖅᑐᒐᒧᑦ. ᑕᑯᔅᓴᐅᓂᖓᒍᑦ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᐅᑐᓐᓇᕐᓂᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔪᑦ, ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓯᒪᔪᒍᑦ ᐱᓪᓚᕆᐅᔫᔮᖅᑐᓂᒃ, ᑕᑯᔪᒥᓇᖅᑐᓂᒃ ᑎᑎᖅᑐᒐᕐᓂᒃ ᑕᑯᒥᓇᕉᖅᑐᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑑᑉ ᓄᓇᖓᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᖓᓂᑦ. ᑖᓐᓇ ᑎᑎᖅᑐᒐᖅ ᐊᑐᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᑐᓂᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ.

ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᔪᙱᑕᖏᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᑎᑎᖅᑲᑦ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ...