ᑭᓇᐅᒋᐊᑦᓴᖏᓐᓂ

Minister of Languages Annual Report
Minister of Languages Annual Report

ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᒥᓂᔅᑕᕆᔭᐅᔪᑉ ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᕆᕙᒃᑕᖏᑦ

ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᓄᓇᕗᑦ, ᐃᓕᖅᑯᓯᑐᖃᓕᕆᔨᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑦᑕᕐᓂᑕᖃᓕᕆᔨᒃᑯᑦ

ᑖᒃᑯᐊ ᐅᑭᐅᑕᒫᑦ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᕙᑦᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᕗᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖑᑲᐃᓐᓇᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑭᐅᖑᓚᐅᖅᑐᒥ. ᐅᖃᓕᒫᒐᐃᑦ ᖄᖓᓂ, ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᑎᖏᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᓯᓯᒪᕗᑦ ᐊᒥᓱᐃᖑᔪᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃᑯᓐᓂᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓕᖅᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅ ᐊᑐᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓂ ᐅᖃᓕᒫᖅᑐᑦ ᑐᓴᐅᒪᓕᒃᑲᓐᓂᕈᒪᓕᖅᑎᒋᐊᖅᓱᒋᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᒐᐅᓯᒪᓂᖏᑎᒍᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐅᓂᒃᑳᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐊᖑᓯᒪᓕᓚᐅᖅᑐᑦ ᑕᒪᐃᑎᒍᑦ ᓯᑕᒪᐅᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖅᑎᒍᑦ.

ᐊᑏ-ᒎ ᑕᑯᒃᓴᑎᒍᑦ ᓯᐊᒻᒪᖅᑎᑦᓯᓂᖅ ᐊᔪᙱᑕᖏᑦ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐋᖅᑭᑦᓱᖅᓯᒪᓂᖓ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐸᐃᑉᐹᑎᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᓯᓂᖅ
ᐊᓯᖏᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓇᓂᔭᐅᓯᒪᓕᕈᓐᓇᕐᒥᔪᑦ...